Fysioterapeuten 9-2019

54 FYSIOTERAPEUTEN 9/19 fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Sammendrag n Hensikt : Hensikten med studien var å evaluere endring i smerte, funksjon og fysisk aktivitetsnivå hos pasienter med mild og moderat artrose i hofte- eller kneledd 3 og 12 måneder etter deltakelse i AktivA. n Design : Kohortestudie. n Materiale : 5230 pasienter med mild og moderat hofte- eller kneleddsartrose, gjen- nomsnittsalder 63,4 (±10) år, 76% kvinner. n Metode : Elektronisk kvalitetsregister primært basert på pasientrapporterte spørre- skjemaer, som ble fylt ut ved oppstart og etter 3 og 12 måneder, (+fysisk funksjons- tester ved oppstart og 3 måneder). n Resultat : Svarprosenten etter 3 og 12 måneder var henholdsvis 99% og 84%. Etter 3 måneder hadde 94% av pasientene deltatt på artroseskolen og 77% hadde deltatt på mer enn 10 veiledede treningsøkter med fysioterapeut. Smerten ble redusert 17% etter 12 måneder, mens aktivitet 1 og 2 målt med pasientspesifikk funksjons- skala (PSFS) bedret seg med henholdsvis 36% og 23%. Reise og sette seg-testen og 6 minutter gangtest viste en bedring på henholdsvis 20% (p<0.0001) og 8% (p<0.0001). Andelen pasienter som trente så hardt at de ble andpustne og svette gikk opp fra 55% til 68%. n Konklusjon : Tolv måneder etter deltakelse i AktivA viste pasientene redusert smerte, bedret fysisk funksjon og økt aktivitetsnivå. n Nøkkelord : Artrose, smerte og fysisk funksjon. Inger Holm , Ortopedisk klinikk, Oslo universi- tetssykehus. Avdeling for tverrfaglig helse- vitenskap, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. inger.holm@ medisin.uio.no. May Arna Risberg , Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. Seksjon for Idrettsme- disinske fag, Norges idrettshøgskole. Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens ret- ningslinjer, og ble akseptert 13. november 2019. Konsesjon til å behandle personopp- lysninger ble gitt AktivA fra Datatilsynet 20.10 2016. Godkjenning fra REK til forsk- ningsformål: REK nr. 2018/1572. Ingen interessekonflikter oppgitt. Aktiv med Artrose (AktivA): Behandling av mild og moderat hofte- og kneleddsartrose i klinisk praksis Innledning Randomiserte studier, systematiske over- siktsartikler og metaanalyser danner grunn- laget for internasjonale kliniske retningslin- jer. Hensikten med slike retningslinjer er å sikre at pasienter med et gitt helseproblem skal bli tilbudt den best dokumenterte og mest effektive behandlingen som til en- hver tid er tilgjengelig (1). Implementering av kunnskapsbaserte retningslinjer er es- sensielt for å bedre behandlingskvaliteten i klinisk praksis, men slike retningslinjer blir i for liten grad tatt i bruk. Både fysio- terapeuter og andre helseprofesjoner tilbyr ofte pasientene behandling uten kjent eller dokumentert effekt (2). For at kliniske ret- ningslinjer skal kunne implementeres effek- tivt i praksis, må det foreligge beskrivelser av hvilke pasienter tiltaket gjelder for og en detaljert «oppskrift» på hva man skal gjøre og hvordan (3, 4). For behandling av pasienter med artrose i hofte- og kneledd finnes det veldokumenter- te internasjonale retningslinjer (5-7). Disse består av både individuelle tiltak tilpasset den enkelte pasient, og en «behandlings- pakke» bestående av læring og egenmest- ring (artroseskole), trening og kostholdsråd/ vektreduksjon for dem som er overvektige. I tillegg inneholder retningslinjene råd for progresjon og langtidsoppfølging (8). Basert på disse internasjonale retnings- linjene har flere programmer for pasienter med artrose i hofte- og kneledd blitt lansert i land over hele verden. Den svenske model- len BOA (Betre Omhändetagande av pati- enter med Artros (www.boaregistret.se) ble lansert i 2010, den danske modellen GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark, (www. glaid.dk) i 2013 og i Norge ble de første pasientene inkludert i AktivA (Aktiv med Artrose) (www.aktivmedartrose.no) i 2016.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy