Fysioterapeuten 9-2019

Omtalt av Dahm KT og Giske L Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet Åpen kirurgi fører muligens ikke til mindre smerte og bedre funksjon sammenliknet med eksentrisk trening for personer med jumpers knee. Kikkhullsoperasjon gir muligens mindre smerte og mer tilfredshet enn skleroserende behandling. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten. Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy ( JJJJ ), middels ( JJJm ), lav ( JJmm ), eller svært lav kvalitet ( Jmmm ). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Operasjon av jumpers knee? Bakgrunn Tilstanden patellar tendinopati, omtalt som jumpers knee, gir smerter i fremre del av kneleddet på grunn av irritasjon av patellarsenen, der den fester seg på ti- bia. Jumpers knee er en belastningskade som oftest rammer idrettsutøvere, og er mest vanlig i idretter med mye hopping. Tilstanden er degenerativ, og senen blir fortykket. Små blodkar vokser inn i senen. Små nervefibre kan også vokse sammen med blodkarene og bidra til smerten. Til- standen deles vanligvis inn i fire nivåer: i) smerte etter aktivitet, ii) smerten gir seg under oppvarming, iii) smerte under og etter aktivitet, iiii) total ruptur av senen. Det finnes flere konservative behand- lingsformer for jumpers knee, slik som ta- ping, antiinflammatoriske medikamenter, injeksjoner, fysioterapi og trening. Det er særlig to treningsformer som er aktuelle: eksentrisk trening og tung, langsom styr- ketrening. Hvis ikke behandling og tre- ning fører frem, er operasjon et alternativ. Hva sier forskningen? Denne systematiske oversikten oppsum- merer funn fra randomiserte kontrollerte studier som har undersøkt effekt av opera- sjon for voksne med patellar tendinopati. For personer med jumpers knee viste studiene at: • åpen kirurgi gir muligens liten eller ingen forskjell i smerte og funksjon sammenlignet med eksentrisk tre- ning ( JJmm ). • kikkhullsoperasjon fører muligens til mindre smerte og mer tilfreds- het sammenlignet med sklerosering ( JJmm ). Tilliten til resultatene ble vurdert til å være liten, fordi det bare var inkludert én studie med få deltakere i hver sammenlikning. Hva er denne informasjonen basert på? To randomiserte kontrollerte studier med til sammen 90 deltakere var inkludert i oversikten. Den ene studien sammenlig- net åpen kirurgi med eksentrisk trening. Studien hadde 40 deltakere likt fordelt på de to gruppene. De fleste var menn (35 menn) som deltok i idrett eller trening, og gjennomsnittsalder var ca. 30 år. Del- takerne hadde smerter under og etter ak- tivitet, og symptomene hadde vart i gjen- nomsnittlig 34 måneder. Gjennomsnittlig smerteskår var 3,9 poeng på VAS (skala fra 0-10), der null er ingen smerte og 10 er verst tenkelige smerte. Gjennomsnitt- lig funksjonsskår var 29 poeng målt med Victoria Institute of Sport Assessment (VISA), et spørreskjema med skala fra 0-100. Høyere skår indikerer bedre funk- sjon. Deltakerne i treningsgruppen gjen- nomførte eksentrisk trening for quadri- ceps på et skråbrett med 15 repetisjoner, tre sett to ganger pr. dag i 12 uker. Opera- sjonsgruppen ble operert med et fem cm langt langsgående snitt for å fjerne patolo- gisk vev fra senen. Pasientene startet med rehabilitering etter at stingene var fjernet, og ble fulgt opp av fysioterapeut i 12 uker. Aktivitetsnivået ble gradvis økt før de star- tet med den samme eksentriske treningen som treningsgruppen. Det var ingen for- skjell mellom gruppen for smerte (-0,4 (-1,18 til 0,38) eller funksjon 7,17 (-4,45 til 18,79) etter 12 måneder. En pasient i ope- rasjonsgruppen utviklet kroniske smerter i quadriceps. Studien var gjennomført i Norge. Den andre studien sammenlignet kikk- hullsoperasjon med sklerosering. Studien hadde 52 deltakere likt fordelt på de to gruppene. De fleste var mannlige idretts- utøvere, gjennomsnittsalder var ca. 27 år. Smertene hadde gjennomsnittlig vart i 22 måneder. Kikkhullsoperasjon inne- bar en reseksjon av senen i lokalanestesi. Deltakere i skleroseringsgruppen fikk in- jisert polidocanol i senen for å bryte ned blodkarene. Dette ble gjort under ultra- lydveiledning. Resultatene viste at hvis gjennomsnittlig smerte i skleroserings- gruppen er 41,1 poeng, så vil operasjons- gruppen gjennomsnittlig ha 28,3 poeng mindre smerte (fra 14,8 poeng mindre til 41,8 mindre) etter 12 måneder. Pasi- enten i operasjonsgruppen var også mer tilfredse. Hvis gjennomsnittlig tilfredshet i skleroseringsgruppen var 52,9 poeng, var operasjonsgruppen gjennomsnittlig 33,9 poeng mer tilfredse (fra 18,74 poeng mer til 49,06 mer) etter 12 måneder, målt på en skala fra 0 til 100. Studien hadde ikke vurdert uønskede hendelser, og var gjen- nomført i Sverige. Kilde Dan M, Phillips A, Johnston RV, Harris IA. Surgery for patellar tendinopathy (jumper’s knee). Cochrane Database of SystematicReviews 2019, Issue 9. Art. No.: CD013034. https://doi.org/10.1002/14651858. CD013034. FYSIOTERAPEUTEN 9/19 65

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy