Fysioterapeuten 9-2019

66 FYSIOTERAPEUTEN 9/19 fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Sammendrag n Bakgrunn og hensikt : Sterk og stødig er et forebyggende treningsgruppetilbud for hjemmeboende eldre. Tilbudet ledes av frivillige instruktører i tett samarbeid med fysioterapeuter. Hensikten med studien er å undersøke om 12 uker gruppetrening kan bedre fysisk funksjon og redusere bekymring for fall hos deltagerne i en norsk kommune der Sterk og stødig tilbys én eller to ganger per uke. n Design : Kvantitativ pre-post design. n Materiale og metode : 78 gruppedeltagere gjennomførte tester for fysiske funksjon (30 sekunder reise-sette-seg, stående balanse på ett ben opp til 30 sekunder og 4 meter gangtest), og besvarte et spørreskjema om bekymring for fall (Falls Efficacy Scale International). Vi benyttet paret t-test og Wilcoxon test ved repeterte målinger, og t-test og Mann Whitney U-test ved sammenlikning av grupper. n Resultat : Gjennomsnittsalder var 76.3 år (± 6.6), 81% kvinner. Etter 12 uker testet deltagerne 1.2 ganger bedre på 30 sekunder reise-sette-seg (95% KI 0.6, 1.9) og økte ganghastigheten med 0.11 m/sek (95% KI 0.07, 0.15). De viste ingen endring i bekymring for fall. Det var ingen forskjell i endring hos de som hadde treningstilbud en og to ganger per uke. n Konklusjon : Deltagerne viste bedring i fysisk funksjon gjennom en treningsperiode på 12 uker. Lavterskeltilbudet Sterk og stødig er et eksempel på hvordan fysiotera- peuter gjennom et samarbeid med frivillige instruktører kan nå flere hjemmeboende eldre med forebyggende ukentlig trening. n Nøkkelord : Hjemmeboende eldre, forebyggende treningsgrupper, fysisk funksjon, bekymring for fall. Kathrine Mørch Meyer , spesialfysioterapeut, Msc., helsetjenesten i Nordre Follo kom- mune (fra 01.01.2020). Kathrine.morch.meyer@ nordrefollo.kommune. no. Therese Brovold , førsteamanuensis, ph.d., Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi, OsloMet. Randi Granbo , førstelektor, Can. San., Institutt for nevromedisin og bevegelsesvi- tenskap, NTNU. Kristin Taraldsen , forsker og ph.d., Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 19. septem- ber 2019. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Datatilsynet. Ingen interessekonflikter oppgitt. Innledning Stillesitting og for lite fysisk aktivitet kan gi raskere funksjonstap og tapte leveår for eldre personer [1]. Aldring i seg selv fører til endringer i blant annet muskel-, nerve- og benvev, som igjen kan påvirke balanse- evnen og bentettheten [2]. Mange eldre er bekymret for fall [3], og omtrent 30 prosent av hjemmeboende eldre over 65 år vil år- lig oppleve å falle [4]. Omtrent ti prosent av alle fall fører til skade, og mellom en til tre prosent av disse er hoftebrudd [5]. Det enkelttiltaket som er best dokumentert for å forebygge fall for hjemmeboende eldre, er progressiv og individuelt tilpasset balanse- og styrketrening to til tre ganger hver uke over seks måneder [6]. Sterk og stødig – treningsgrupper for se- niorer (Sterk og stødig) er nevnt i St. meld 15 «Leve hele livet» som et godt eksempel på et helsefremmende og forebyggende til- tak [7]. Sterk og stødig er et kontinuerlig gruppetreningstilbud én gang per uke med øvelser for balanse, muskelstyrke, bevegelig- het og utholdenhet. Deltagerne oppfordres til å supplere med generell fysisk aktivitet og egentrening [8]. Målgruppen for tilbudet En kvantitativ pre-post studie: Opprettholdelse av fysisk funksjon for hjemmeboende eldre

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy