Fysioterapeuten 9-2019

FYSIOTERAPEUTEN 9/19 67 Vi fant ingen forskjell i endring hos deltagere som hadde treningstilbud en og to ganger per uke. Kort sagt • Sterk og stødig er et lavterskeltilbud hvor fysioterapeuter samarbeider med frivillige instruktører for å gi hjemmebo- ende eldre et treningstilbud som kan vedlikeholde og bedre fysisk funksjon. • Resultatene fra studien viser at et slikt gruppetilbud én gang per uke er tilstrek- kelig til å vedlikeholde fysisk funksjon, kanskje fordi deltagerne samtidig deltar også på andre aktiviteter. • Deltagerne i Sterk og stødig deltar ofte over flere år, og tilbudet er dermed vik- tig for å bidra til å opprettholde fysisk funksjon og sosial kontakt for eksempel i etterkant av et behandlings- eller rehabiliteringstilbud. er hjemmeboende eldre som klarer seg uten særlig bistand fra kommunen, men som har erfart endringer i gangfunksjon og økt ustøhet [8]. Dette lavterskeltilbudet foregår i nærmiljøet og ledes av frivillige instruk- tører under veiledning av fysioterapeuter. Tilbudet er i tråd med helsemyndighetenes oppfordring til samarbeid mellom helsetje- nestene og frivilligheten, om å utvikle tiltak som bidrar til at den økende andelen eldre i befolkningen kan bevare funksjon og selv- stendighet lengst mulig [9]. Sterk og stødig bygger på Otagopro- grammet og Falls Management Exercise Programme (FaME), som begge er vist å forebygge fall hos hjemmeboende eldre med respektive 30% og 54% [10, 11]. Sterk og stødig er resultat av et kvalitetsutviklings- prosjekt i Trondheim i 2004-2006. Tilbudet har senere blitt videreutviklet i samarbeid med fysioterapitjenesten i flere norske kom- muner, blant annet Oppegård (Nordre Follo fra 2020) til det nasjonale treningskonseptet Sterk og stødig [8]. En evaluering av tre- ningsgruppene i Trondheim før og etter sju måneders trening viste at tilbud om ukent- lig gruppetrening kan vedlikeholde funk- sjon hos deltagerne [12]. En kvalitativ studie viste videre at trening i gruppe hadde en positiv betydning for hverdagslivet til delta- gerne [13]. I samarbeid mellom Trondheim kommune, NTNU og Pensjonistforbundet og med støtte fra Helsedirektoratet ble pro- sjektet «Aktive seniorer gjennom Sterk og stødig» gjennomført i perioden 2016-18, hvor treningskonseptet ble implementert i flere norske kommuner [8]. Fysioterapitjenesten i Oppegård har siden 2012 drevet forebyggende lavterskelgrupper med frivillige instruktører. Siden 2015 har også treningsprogrammet og kvalifisering av instruktører vært etter Sterk og stødig- konseptet, men med utvidet treningstilbud til to ganger per uke for de som ønsket det. Det var et ønske fra helsetjenesten i kommu- nen å evaluere tilbudet som var implemen- tert. Hensikten med artikkelen er å beskrive endring i muskelstyrke, balanse, ganghastig- het og bekymring for fall hos deltagerne før og etter 12 ukers treningstilbud, og i tillegg se om det var forskjell i endring hos de som hadde treningstilbud én gang per uke sam- menliknet med de med treningstilbud to ganger per uke. Materiale og metode Design og utvalg Studien har et kvantitativt pre-post design hvor deltagere fra kommunens åtte Sterk og stødig-grupper ble rekruttert. Målgruppen for tilbudet var personer over 65 år som bor hjemme og som beskrevet i kommunens an- nonsering av tilbudet; ‘Går uten ganghjelpe- middel innendørs, men opplever seg litt ustø og redd for å falle, går mindre ute enn før og kjenner at bena ikke er så sterke lenger’. I løpet av høsten 2016 ble alle eksisterende og nye Sterk og stødig-deltagere (n=91) invitert til å være med i studien, og deltagere som takket ja og som gjennomførte pre- og post- test ble inkludert (n=78). Figur 1 presen- terer flyten av deltagere gjennom studien. Deltagelse var frivillig og skriftlige infor- mert samtykke ble innhentet før oppstart. Studien er godkjent av regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (2017/1261/ REK Sør-øst A, 13.09.2017) og Datatilsynet, ref.: 12/00475-2/SBO. Pre-test ble gjennomført de to første ukene i september for de som hadde deltatt tidligere. I tillegg ble pre-test gjennomført i starten av januar 2017 for tre deltagere som hadde startet i desember. Post-test ble gjen- nomført 12 uker etter pre-test, 11.7 (±0.9) uker. Tilbudte treninger var 11.7 (±0.9) og 24.0 (±1.1) for henholdsvis de med trenings- tilbud en og to ganger per uke. Gruppetilbudet Innhold, oppbygging og progresjon av en treningstime (60 minutter) er beskrevet i Ta- bell 1. Lokaler med musikkanlegg og stødige stoler tilknyttet to sykehjem, en frisklivs- sentral og et seniorsenter ble benyttet. Tre- ningstilbudet pågikk kontinuerlig og fulgte skoleåret, med pauser i ferier og høytider. Treningsavgiften var 340 NOK per halvår. Instruktørene oppfordret deltagerne til å gjøre øvelsene som egentrening i tillegg, og heftet «65+ Øvelser som holder deg i form» ble tilbudt alle og delt ut til deltagere som ønsket det [8]. Treningene ble ledet av frivillige instruk- tører som hadde fått et tredagers Sterk og stødig-instruktørkurs inkludert kvalifise- ring. På kurset fikk instruktørene tips og veiledning på hvordan sikre trygg og ef- fektiv instruksjon av treningsprogrammet, samt strategier for individuelle tilpasninger og gradvis progresjon uten ekstra trenings- utstyr. Oppegård hadde i studieperioden åtte kvinnelige instruktører i alderen ca. 55-70 år, hvorav syv var pensjonister. Tre instruktører var nylig kvalifiserte, mens de øvrige hadde to til fire års erfaring. Kommu- nen hadde i forkant av studien gjennomført flere interne opplæringskurs og fagdager for instruktørene i tillegg til den halvårlige vei- ledningen av fysioterapeuter etter Sterk og stødig-konseptet. I studieperioden var fy- sioterapeutene kun tilgjengelig for spørsmål og veiledning ved behov. Innsamling av data Deltagerne ble testet i forbindelse med tre- ning i delvis skjermede områder tilknyttet treningslokalene. De samme treningsklær og sko ble benyttet under testing og trening. Seks fysioterapeuter gjennomførte testene, som varte i ca 15 minutter, med samme pro- sedyre ved pre- og post-test. Deltagerne fylte

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy