Fysioterapeuten 9-2019

68 FYSIOTERAPEUTEN 9/19 FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL ut spørreskjema i tillegg til testingen. De frivillige instruktørene var tilgjengelig for spørsmål ved utfyllingen. Treningsoppmøte ble innsamlet gjennom oppmøtelister som instruktørene fylte ut fortløpende. Negative hendelser i forbindelse med treningen ble ikke registrert i studien. Undersøkelsesmetoder Vi innhentet bakgrunnsopplysninger som inkluderte blant annet alder, kjønn, hjelpe- behov, fall, annen fysisk aktivitet i tillegg til gruppetreningen, og hvor lenge de hadde deltatt på Sterk og Stødig. Deltagerne ble også spurt om opplevd helsetilstand. Funksjonell muskelstyrke i bena ble målt med 30 sekunder reise-sette-seg (30s STS) [14, 15]. Deltagerne ble spurt om å reise seg opp og sette seg ned på en stol så mange ganger som mulig med armene i kryss foran brystet, og antall reise-sette-seg ble notert. Stolene hadde setehøyde fra 46.5 til 50.0 cm. Stående balanse ble målt i antall sekunder stående på ett ben med åpne øyne opp til 30 sekunder (engelsk: Single Leg Stance, SLS). Deltagerne fikk ett forsøk på foretrukket ben etter demonstrasjonen med hendene på hoftekammen og benet løftet opp bak krop- pen. Ti sekunder er identifisert som gren- severdi for økt risiko for fall med skade, og aldersjustert risiko for hoftebrudd reduseres med 5% med ett sekund bedre tid i SLS [16]. Vi benyttet ganghastighet (meter/se- kund) fra 4-meter gangtest fra Short Phy- sical Performance Battery [17]. Grensever- dier for ganghastighet er foreslått for å skille skrøpelige (<0.6 m/s), sårbare (0.6-0.99 m/s) og robuste eldre (≥1.0 m/s) [18]. Bekymring for fall ved gjennomføring av 16 hverdagsaktiviteter ble evaluert med spørreskjemaet Falls Efficacy Scale Interna- tional (FES-I), 16 til 64 poeng [19]. Følgen- de foreslåtte grenseverdier angir lav (16-19 poeng), moderat (20-27 poeng) og høy (28- 64 poeng) bekymring for fall [20]. Statistiske analyser Kontinuerlige, normalfordelte data blir pre- sentert med gjennomsnitt og standardavvik (±). Paret t-test er benyttet for repeterte må- linger og to-utvalgs t-test for å sammenlikne grupper. Ikke- normalfordelte data blir pre- sentert med median og 25 og 75 kvartiler (IQR). Wilcoxon ikke-parametrisk test er benyttet for repeterte målinger og Mann Whitney U-test for sammenlikning av grup- per. Forskjeller mellom grupper for katego- riske data er analysert med kji-kvadrat-test, og Fishers eksakte test ved < 5 forventede verdier i én av cellene. Tilsvarende er Mc Nemars test benyttet ved repeterte målinger. Datane ble analysert i SPSS (versjon 21) med et signifikansnivå på 5 %. Resultater Deltagere Studien inkluderte 78 deltagere hvorav 81% var kvinner. Menn hadde lavere ganghas- tighet enn kvinnene (0.98 vs 0.86 m/sek, p=0.039). Tabell 2 viser deltagerkarakteris- tika ved pre-test. En større andel av deltagerne som hadde TABELL 1 Innhold i en treningstime (60 minutter). Tema (varighet) Beskrivelse Musikk Oppvarming (20 min) Bevisstgjøring (8 min) Holdningssjekk, instruksjon trygge forflytninger/ retningsendringer. Gjennombevegelse nakke, skulder, rygg og underekstremiteter. Sittende eller stående utgangsstilling. Rolig/flytende bak- grunnsmusikk. Utholdenhet (12 min) Gange på stedet, gange rundt i sal, sving og svikt- øvelser med økende intensitet. Taktfast og motiverende musikk med 90-120 slag per minutt. Muskelstyrke (15 min) Funksjonelle, vektbærende øvelser for legg-, lår- og hoftemuskulatur utført med støtte. Fra ett til tre sett, til 10-15 rep. Aktive hvilepauser. Progresjon: antall sett/repetisjoner, justere bevegelseshastighet, bevegelsesbane, vekbæring, støtte. Bakgrunnsmusikk uten tydelig takt. Balanse (20 min) Balanseøvelser i stående og gående. Progresjon: endringer ift håndstøtte/understøttelsesflate, tid og variasjon for øvelsene. Ingen musikk. Nedtrapping (5 min) Tilsvarende øvelser som i Bevisstgjøring, med økt varighet på strekkøvelsene til 12-20 sekunder. Rolig/flytende bak- grunnsmusikk. NB: En av instruktørene brukte også styrkeøvelser med strikk for armer og overkropp og armhevinger mot vegg i sine fire grupper på bekostning av cirka 5 minutter utholdenhet eller balanse. Invitert til å delta i studien n=91 Samtykket til deltagelse n=88 Gjennomførte pre-test n=85 Gjennomførte pre- og post-test n=78 Ønsket ikke å delta i studien, trente på vanlig måte n=3 Ekskludert grunnet uteblivelse fra trening og/eller mangler ved pre-test n=3 Frafall underveis n=7 (Fire sluttet grunnet helseforhold, tre var ikke tilgjengelig ved post-test grunnet langtidsferier) FIGUR 1 Deltakerflyt i studien.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy