Fysioterapeuten 9-2019

74 FYSIOTERAPEUTEN 9/19 fag FAGARTIKKEL Sammendrag n Innledning : Lav energitilgjengelighet er en tilstand som medfører en rekke kompli- kasjoner for utøveres helse og prestasjon, herunder redusert beinhelse. Målet med denne artikkelen er å belyse risikofaktorer for lav energitilgjengelighet i en idretts- kontekst, samt hvordan syndromet «Relative Energy Deficiency in Sport» (RED-S) kan identifiseres og håndteres fra en fysioterapeuts ståsted. n Hoveddel : Gjennom litteratursøk inkluderte vi 19 relevante artikler. Både biologiske/ fysiologiske, psykologiske og sosiokulturelle faktorer er assosiert med lav energitil- gjengelighet blant utøvere. Utøvere i vektavhengige og vektsensitive idretter, kvin- nelige utøvere, parautøvere og utøvere med visse personlighetstrekk synes å være i økt risiko. Fysioterapeuter bør også være oppmerksomme på risikotilstander som tilbakevendende skader som ikke heles, samt historie med stressfrakturer, menstrua- sjonsforstyrrelser og/eller slanking. Fysioterapeuter kan spille en sentral rolle i tidlig identifisering og rask håndtering av komponenter av RED-S. Aktuelle kartleggings- og håndteringsverktøy finnes og presenteres i artikkelen. Samarbeid i tverrfaglige team kan være nødvendig for å reversere lav energitilgjengelighet og tilhørende helse- og prestasjonskonsekvenser blant både kvinnelige og mannlige utøvere. n Avslutning : En vanlig inngang til å identifisere RED-S er utøvere som oppsøker fysioterapeuten med smerter og/eller skader i muskel-skjelettsystemet. Fysiotera- peuter kan ha en sentral rolle både i å identifisere og håndtere syndromet RED-S. n Nøkkelord : Lav energitilgjengelighet, stressbrudd, spiseforstyrrelser. Monica Klungland Torstveit , ph.d. og pro- fessor, Fakultet for hel- se- og idrettsvitenskap, Institutt for idrettsvi- tenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder. monica.k.torstveit@ uia.no. Solfrid Bratland-Sanda , ph.d. og førstea- manuensis, Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap, Institutt for fri- luftsliv, idrett og kroppsøving, Universitetet i Sørøst-Norge. Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 14. november 2019. Ingen interessekonflikter oppgitt. Innledning Et tilstrekkelig næringsinntak er essensielt for god helse og best mulig prestasjon for idrettsutøvere, gjerne omtalt som optimal energitilgjengelighet. I en idrettskontekst kan energitilgjengelighet defineres som den mengde energi som gjenstår for kroppens funksjoner etter at energiforbruk til trening er trukket fra energiinntaket. Dermed kan begrepet lav energitilgjengelighet likestilles med en energimangel relativ til energifor- bruket. Dessverre er det slik at utøvernes treningsdoser ikke alltid er i samsvar med deres energiinntak, og utøverne kan havne i en tilstand kalt lav energitilgjengelighet. Lav energitilgjengelighet defineres som et misforhold mellom en utøvers energiinn- tak (kosthold) og energiforbruk (trening), som resulterer i utilstrekkelig energi for å opprettholde kroppens funksjoner, som ek- sempelvis vekst og utvikling, restitusjon og homeostase (1, 2). Redusert eller lav energi- tilgjengelighet over tid kan resultere i både helse- og prestasjonskonsekvenser for utø- verne (3). Historisk sett ble det satt søkelys på dette fenomenet i en idrettskontekst ved at the American College of Sports Medicine (ACSM) introduserte begrepet «the female athlete triad» («den kvinnelige utøver- triaden», eller bare «Triaden» på norsk) på begynnelsen av 1990-tallet (4). Den gang ble Triaden beskrevet som en sammen- heng mellom forstyrret spiseatferd, men- struasjonsforstyrrelser og osteoporose (4). Som første studie i sitt slag fant Torstveit & Sundgot-Borgen (5) at blant norske, kvin- nelige landslagsutøvere hadde 4,3% hele Triade-syndromet, mens 5,4%-26,9% hadde kombinasjonen av to av de tre komponen- tene av Triaden. I et folkehelseperspektiv er det også relevant at forskerne fant at Tria- den var like hyppig blant kontroller med la- vere aktivitetsnivå (5). Økt forskningsbasert kunnskap på fagfeltet dannet grunnlag for en revidering av Triade-modellen i 2007 til å reflektere et kontinuum langs tre spektrum, hvor utøverne kunne karakteriseres fra å ha optimal energitilgjengelighet, eumenorr- hea (regelmessig menstruasjon) og optimal beinhelse, til å ha lav energitilgjengelighet med eller uten spiseforstyrrelse, amenorr- hea (fravær av minst tre påfølgende men- struasjonsblødninger) og osteoporose (1). Relativ energimangel i idrett og redusert beinhelse – fysioterapeutens rolle i identifisering og håndtering

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy