Fysioterapeuten 9-2019

FYSIOTERAPEUTEN 9/19 75 Helse må trumfe prestasjon og en frisk utøver presterer også bedre over tid. Kort sagt • Utøvere i vektavhengige idretter, kvin- nelige utøvere, parautøvere og utøvere med tilbakevendende skader, samt historie med stressfrakturer, menstrua- sjonsforstyrrelser og/eller slanking er i økt risiko for RED-S. • Den optimale behandlingsstrategi for RED-S er å ta tak i den underliggende årsaksfaktoren, nemlig lav energitilgjen- gelighet. • Fysioterapeuter kan formidle kunn- skap om viktigheten av tilstrekkelig energiinntak i forhold til energifor- bruk, nødvendigheten av regelmessig menstruasjon for kvinnelige utøvere og strategier for å bygge og bevare et sterkest mulig skjelett. En dansk/svensk studie blant kvinnelige elite utholdenhetsutøvere fant at så mange som 63% hadde redusert eller lav energitil- gjengelighet, 25% hadde spiseforstyrrelser, 60% hadde menstruasjonsforstyrrelser, 45% hadde redusert beinhelse og hele 23% hadde alle tre Triade-komponenter (6). Parallelt antydet studier at dette fenome- net også var gjeldende blant mannlige utø- vere (3) og at lav energitilgjengelighet syntes å ha flere helse- og prestasjonskonsekvenser enn kun redusert menstruasjonsfunksjon og forringet beinhelse. I 2014 presenterte der- for et ekspertpanel fra den Internasjonale Olympiske Komite (IOC) en utvidelse av Triaden kalt «Relative Energy Deficiency in Sport» (RED-S) (på norsk også omtalt som Relativ Energimangel i Idrett) (7). Syndro- met RED-S referer til redusert fysisk funk- sjon forårsaket av lav energitilgjengelighet og inkluderer, men er ikke begrenset til, forringelse av metabolismen (som blant annet kvantifiseres ved redusert hvilestoff- skifte), menstruasjonsfunksjon, beinhelse, immunsystem, proteinsyntese og hjerte-kar helse (7). RED-S refererer derfor ikke kun til konsekvenser på menstruasjonsfunksjon og beinhelse for kvinner slik Triaden gjør, men derimot til en rekke helse- og presta- sjonskonsekvenser for både kvinnelige og mannlige utøvere (se figur 1). Forlenget lav energitilgjengelighet kan blant annet med- føre alvorlige ernæringsmangler og kronisk utmattelse, redusert immunfunksjon med- førende økt risiko for sykdom, økt skaderi- siko og redusert respons til treningsstimuli medfølgende redusert prestasjon (3, 7). Av de 20 potensielle helse- eller presta- sjonskonsekvensene vist i Figur 1, er redu- sert beinhelse et klinisk endepunkt av spe- siell bekymring fordi det er usikkert om tap av beinmineraltetthet (BMD) fullt ut kan re- verseres (8). Nose-Ogura og medarbeidere (9) fant 23 ganger økt risiko for lav BMD i 20-årene dersom utøverne hadde hatt amen- orrhea med over ett års varighet i tenårene. Samtidig er det i ungdomstiden og ung voksenalder at vinduet for optimalisering av beinmasse er størst. Longitudinelle data tyder på at så mye som en firedel av voksen beinmasse oppnås i vektspurten, og det er like mye som tapes i de eldre år (10). Dette er også en periode hvor utøverne ofte har økt energibehov grunnet vekst og utvikling. Re- dusert beinhelse er også av spesiell relevans for fysioterapeuter grunnet sammenhengen med idrettsskader. Rauh og medarbeidere (11) fant blant annet at kvinnelige utøvere med osteopeniske og osteoporotiske verdier i ryggen hadde henholdsvis 3,6 og 4,5 ganger høyere risiko for stressfrakturer sammenlig- net med utøvere med normal BMD. I tillegg bør det nevnes at lav energitilgjengelighet har implikasjoner for beinhelse også blant fysisk aktive, og til og med inaktive personer (12), og er dermed en relevant tilstand for flere enn kun konkurranseutøvere. Sammenhengen mellom lav energitil- gjengelighet og redusert beinhelse er kom- pleks. Energimangel påvirker skjelettet di- rekte via reduksjon i metabolske hormoner som insulinliknende vekstfaktor (IGF-1), leptin og trijodtyronin (T3), som bidrar til å forringe oppbygningen av beinvevet (3, 13). I tillegg påvirkes skjelettet indirekte gjennom reduksjon av hypothalamus-hy- pofyse-ovarie (HPO) aksen som fører til hy- poøstrogenisme og økt risiko for stressfrak- tur, osteopeni og osteoporose (3). En utøver bør ha fått sin første menstruasjonsblødning innen hun har fylt 15 år, og en normal men- struasjonssyklus (28 ± 7 dager) vil være et viktig sunnhetstegn for kvinnelige utøvere (14). Begrenset forskning er gjort på mann- lige utøvere, men faktorer relatert til lav energitilgjengelighet, som endringer i me- tabolske og reproduktive hormoner, synes å påvirke beinhelsen til mannlige utøvere på lik måte som for kvinnelige utøvere (12). Selv om begrepet Triaden ble introdusert tidlig på 1990-tallet og tematikken knyttet til lav energitilgjengelighet i idretten har FIGUR 1 Foreslåtte helsekonsekvenser (til venstre) og prestasjonskonsekvenser (til høyre) av RED-S (3). Triaden er synliggjort med rød trekant. * De psykologiske faktorer kan enten forårsake eller være en konsekvens av RED-S. 1 RED-S Immuno- logiske Menstrua- sjons- funksjon Beinhelse Endokrine Meta- bolske Hemato- logiske Vekst og utvikling Psyko- logiske* Kardio- vaskulære Gastro- intestinale RED-S ↓Uthold- enhet ↑Skade- risiko ↓Trenings- respons ↓Vurder- ingsevne ↓Koordi- nasjon ↓Konsen- trasjon ↑Irrita- bilitet ↑Depre- sjon ↓Glyko- genlagre ↓Muskel- styrke Triaden

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy