INNHOLD
6 – Fagartikkel: Kjernemuskeltrening lover mer enn det kan holde: En forsknings- og erfaringsbasert gjennomgang (Paulsen G et al.)
12 – Fagartikkel: Kommentar til artikkelen «Kjernemuskeltrening lover mer enn det kan holde: En forsknings- og erfaringsbasert gjennomgang» (Sæterbakken AH et al.)
18 – Vitenskapelig artikkel: Anerkjennelse av funksjonshemming: En singel-case-studie av erfaringene til en ung funksjonshemmet mann (Sandlien SEB et al)
24 – Vitenskapelig artikkel: Erfaringar med VR som fysioterapitiltak i rehabilitering av hjerneslagpasientar. Ein intervjustudie (Svarstad J et al.)
32 – Vitenskapelig artikkel: Hjertepasienters opplevelse av fysisk aktivitet og trening. En kvalitativ metasyntese (Weinschenk E et al.)
40 – Fagartikkel: Fysioterapeutens rolle i hjerterehabilitering (Blakstad Nilsson B et al.)
50 – Kronikk: Økt fysisk aktivitetsnivå i en pandemi, er det mulig? Erfaringer fra benprotesebrukere (Mellema M et al.)
52 – Kronikk: Når kroppen er i energimangel – hvilken rolle tar fysioterapeuten? (Befring EB)
56 – Kronikk: Felles pasientjournal: Som å spille i samme orkester (Fossvik H)
58 – Kronikk: Prehabilitering av pasienter med colorectal cancer på Akershus universitetssykehus (Eikås C et al.)
64 – Kronikk: Er ikke arbeidsrehabilitering av kreftoverlevere også et viktig felt for onkologiske fysioterapeuter? (Torp S et al)
68 – Essay: Pasienter med sammensatte lidelser – hjemløse i helsevesenet (Langhelle AH et al.)
72 – Essay: Kunnskap for å forklare og for å forstå – møte mellom ulike kunnskapssyn i diskusjonen om psykomotorisk fysioterapi (Mengshoel AM)
76 – Kronikk: Sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom (Løchting I)
80 – Personlig erfaring: Fysioterapistudent med long covid: «Oppfølgingen av sykdommen har vært dårlig» (Leikanger L)
82 – Kronikk: Vær i forkant med å utvikle fremtidens fysioterapitjenester! (Mengshoel AM)
84 – Doktorgrad: Fysisk funksjon hos eldre med kognitiv svikt og demens
85 – Doktorgrad: Fatigue hos pasienter med sarkoidose forverres ikke av trening med høy intensitet
86 – Doktorgrad: Oppmuntrende resultater om fysisk aktivitet og fysisk form hos pasienter med juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt)
87 – Doktorgrad: Trening for eldre med økt risiko for funksjonssvikt etter utskrivelse fra sykehus
88 – Sammendrag: Effekt av kognitiv atferdsterapi kombinert med fysioterapi, sammenlignet med fysioterapi alene i behandling av langvarige uspesifikke nakkesmerter – En systematisk oversiktsartikkel (Østborg K et al.)