Previous Page  40 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 60 Next Page
Page Background

40

FYSIOTERAPEUTEN 10/16

FAG

KRONIKK

å bli sett, er blitt spådd gjeldene av forskere

(10). På toppen av dette er trenden at disse

oppnåelsene skal være varige, en livsstil som

skal opprettholdes. Slike leveregler krever

innsats og prestasjon, og skaper på denne

måten det mye omtalte presset og det evige

jaget. Et press som unektelig må sette sitt

preg på den subjektive naturopplevelsen

gjennom å endre opplevelsens formål og

muligvis også dens gode veldokumenterte

effekt.

En (ned)stressende effekt

En betydelig andel dokumentasjon tyder på

at møtet med naturen skal ha en nedstres-

sende effekt, og således fremme psykisk og

fysisk helse (9). For å forklare dette, er det

nødvendig å se nærmere på stress som fe-

nomen. Stress har gjennom tidene vært

definert på ulike måter av forskjellige stress-

forskere. Også i dag blir stress referert til på

ulikt vis, noen ganger omtalt som faktoren

som skaper en stressreaksjon, med andre

ord, situasjonen eller hendelsen i seg selv.

Andre ganger blir fenomenet beskrevet

som selve den fysiologiske stressreaksjo-

nen, eksempelvis fysiske symptomer som

muskelspenninger, hjerteklapp eller hånds-

vette. Stress blir også noen ganger definert

som utløser og reaksjon sett som en sam-

handlende prosess (11). Den amerikanske

stressforskeren Richard Lazarus vektlegger

at belastningen eller effekten stress har på en

person, også kjent som «strain», er avhengig

av personens opplevelse av situasjonen eller

hendelsen. Han påpeker at hvorvidt en per-

son opplever situasjonen som truende eller

har en følelse av manglende evne til å mes-

tre den gitte situasjonen (sårbarhet), er den

faktoren som har størst betydning for stress-

reaksjonens virkning. Enkelt forklart vil den

subjektive opplevelsen av en situasjon ha

større betydning enn situasjonen i seg selv.

En tilsynelatende lite krevende oppgave vil

oppleves som stressende dersom personen

som skal utføre denne ikke føler at han eller

hun vil mestre kravene den fordrer. Forut-

setningen for at en aktivitet skal kunne ha

en nedstressende effekt blir dermed fravær

av opplevd sårbarhet og tilstedeværelse av

opplevd mestring i møtet med aktiviteten.

Økt prestasjonskrav i friluftsaktiviteter, der

det primære formålet med aktiviteten blir

prestasjonen og ikke naturopplevelsen i seg

selv, vil dermed være kunne være en trussel

for den beskrevne nedstressende virknin-

gen.

En kunst

Blant nordmenn generelt har naturen en

veletablert status som fysisk og psykisk

helsefremmende arena (2). En stor andel

av befolkningen forbinder turer i skog og

mark med gode verdier og en viktig del av

barneoppdragelsen. Paradokset blir tydelig

idet de sosiale normer som fordrer en hel-

sefremmende livsstil fylt av opplevelser og

tilstedeværelse, møter andre forventninger

som stiller krav til tilgjengelighet, prestasjon

og dokumentasjon. Odd Norstoga synger

om kunsten å gå, og beskriver med det de

mulighetene som finnes i møtet med na-

turen, sett i et fenomenologisk perspektiv.

Det frie handlende mennesket som gjen-

nom naturen kan få positive erfaringer av

seg selv, og som bygger på frihet, egenkon-

troll, handlingskraft, kompetanse og mest-

ring. Å nå den høyeste fjelltoppen, å ta det

mest spektakulære bildet og å opprettholde

en status som et aktivt friluftsmenneske er

et uttrykk for en sosial trend. Å bevege seg

fritt, uten en samfunnsbestemt intensjon, å

gå på eget initiativ og med lave skuldre, har

blitt en kunst.

Litteraturliste

1. Statistisk Sentralbyrå (2014).

Idrett og friluftsliv. Leve- kårsundersøkelsen 2014.

Hentet fra:

http://www.ssb.no/ kultur-og-fritid/statistikker/fritid

2. Miljøverndepartementet i samarbeid med Nordisk Minis-

terråd (2009).

Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse (rapport fra det nordiske miljøprosjektet ”friluftsliv og helse”)

. Hentet fra:

https://www.regjeringen.no/globa- lassets/upload/md/vedlegg/rapporter/t-1474.pdf

3. Johansen, E.N & Njåstad, M (2016, 18. august).

Her blir turister hentet ned fra Trolltunga

. NRK Hordaland.

Hentet fra:

https://www.nrk.no/hordaland/her-blir- utmattede-turister-reddet-ned-fra-trolltunga-midt-pa- natten-1.13095049

4. Haaland, S, Husebø, J.M, Jensen A.B (2016, 03. august).

Søker etter tre unge jenter på Hardangervidda.

Bergens

Tidende Nyheter. Hentet fra:

http://www.bt.no/nyheter/ lokalt/Soker-etter-tre-unge-jenter-pa-Hardangervid- da-3640120.html

5. Enersgård, Bengt (2016, 20. august).

Åtte padlere berget i Lysefjorden.

Roganytt Aktuelt. Hentet fra:

http:// www.dagsavisen.no/roganytt/atte-padlere-berget-i- lysefjorden-1.768357

6. Gjengitt av NRK Møre og Romsdal (2016, 07. juni).

Fri- luftsliv lokker mange i sommerferien.

NRK Møre og Roms-

dal Nyheter. Hentet fra:

https://www.nrk.no/mr/friluftsliv-

og-natur-gir-den-beste-sommerferien-1.12985522

7. Ekanger, A. & Sado, F (2015, 10. oktober).

Sosiale me- dier påvirker vår psykiske helse.

NRK Hordaland Nyheter.

Hentet fra:

https://www.nrk.no/hordaland/_-var-psykiske- helse-pavirkes-av-sosiale-medier-1.12595841

8. Bentsen, Lennart (2016, 01. mars).

Hørt om mobilnak- ke? Se hit et øyeblikk

. Fysioterapeuten blogg. Hentet fra:

http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Blogg/Lennart-Bent- sen/Hoert-om-mobilnakke-Se-hit-et-oeyeblikk

9. Hartig, T., Mitchell R., Vries, S.D & Frumkin, H. (2014).

Nature and Health.

Annu. Rev. Public Health 35:207-28.

10. Farbrot, Audun. (04. januar 2013).

Åtte trender som vil styre oss. Forskning.no.

Hentet fra:

http://forskning. no/fremtidsforskning-forbruk-innovasjon-markedsfo- ring/2013/01/atte-trender-som-vil-styre-oss

11. Espnes, G.A & Smedslund, G. (2010).

Helsepsykologi

.

(2.utgave) [Oslo]: Gyldendal akademisk.

Fysioterapi for barn og unge er tema for neste Fysioterapeutens fagutgivelse, som blir nr. 9/2017 Med «barn og unge» mener vi her fra nyfødt til 18 år. Vitenskapelige artikler og fagartikler må være fagredaktør i hende senest 15. juni 2017 . Fagkronikker, fagessays, kasusrapporter og norske sammendrag fra artikler publisert i internasjonale tidsskrift må sendes inn senest 15. august 2017 . Spørsmål og manuskript sendes fagredaktor@fysio.no eller js@fysio.no. Se vår forfatterveiledning: http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Forfatterveiledning. Vi ser frem til en spennende fagutgivelse!